زندگی

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست

                          هرکسی نغمه خودخواند و از صحنه رود

صحنه پیوسته به جاست

                           خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

 

/ 0 نظر / 34 بازدید